بزرگان طب سنتی

روز پزشک و زاد روز شیخ الرئیس ابن سینا بر تمام پزشکان مبارک باد
شیخ الرئیس  ابوعلی، حسین بن عبدالله بن سینا - معروف به ابن سینا - به قولی در ماه صفر سال ۳۷۰ هجری قمری(مطا بق با ۹۸۰ میلادی ) از پدر بلخی ایی بنام عبدالله ( از سبب وزیر مالیه بودن در زمان سلطنت نوح بن منصور به بخارا مرکز...
علی بن عباس مجوسی
  درباره جهیدن رگ (نبض) درباره چیز خوش بو (عطر و مواد خوشبو) و کارکردی که بر بدن دارد
تدبیر بوبکر محمد زکریا رازی درمورد نبض
بندهایی درباره نبض بندهایی در رگ زدن (خون گیری) بهداشت دهان و دندان از دیدگاه زکریای رازی
تدبیر عقیلی خراسانی درمورد فصد و حجامت و زالو
در بیان فصد و فضیلت آن بباید دانست که فصد، استفراغی است کلی که مستخرج می گردد از آن اخلاط اربعه به طرق تفریق اتصال عروقی و این تفرق اتصال حاصل از نیشتر اگر بر سبیل اعتدال از سعت وضیق باشد، اخراج مییابد اخلاطی که در عروق...
تدبیر حکیم جرجانی در مورد فصد،حجامت،زالو(ذخیره خوارزمشاهی(کتاب سوم))
اندر تعلیم فصد رگ زدن نخست بر برگ کرنت آموزند، برگ کرنت را یک شب به نهند تا بپژمرد و دیگر روز این کس را که به باید آموخت مبضع به گیرد و به برگ او فرود میبرد، از جانب روی برگ و میگشاید برسان آنکه فصاد فصد کند، تا دست راست...
تدبیرحکیم جرجانی در مورد فصد و حجامت(کتاب:الاغراض الطیبه و المباحث العلانیه)
اندر تدبیر فصد و حجامت فصد استفراغی کلی است از بهر آنکه مرکب همه اخلاط خون است، پس هرگاه که فصد کرده باشد از هر خلطی چیزی استفراغ افتد، بدین سبب فصد را استفراغ کلی گویند. و فضیلت فصد آن است که هرگاه که رگ بگشایند، رنگ و...
تدبیر شیخ الرئیس ابوعلی سینا
تدبیر ابوعلی سینا در مورد حجامت تدبیر ابو علی سینا در مورد زالو تدبیر ابوعلی سینا در مورد دیابت      
طراحی سایت با مهریاسان