بازدید یکی از مراکز طب (سنتی هندوستان) آیورودا و ملاقات با حکیم دوندر تری گونار که از طریق نبض امراض را تشخیص می داد.

طراحی سایت با مهریاسان