بازدید از دانشگاه خصوصی سی سادات به دعوت رئیس دانشگاه آقای پرفسور جعفری که ایشان شیعه بودند.

طراحی سایت با مهریاسان