Deprecated: class-oembed.php از نگارش5.3.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از wp-includes/class-wp-oembed.php استفاده نمایید. in /home/booali/public_html/wp-includes/functions.php on line 4903
گیاهان دارویی

خواص کندر و اثرات درمانی

به گزارش مجله خبری بوعلی؛ امروزه گیاهان دارویی به دلیل خاصیت ضدمیکروبی، آنتی اکسیدانی و داشتن ضرر کمتر نسبت به ترکیبات شیمیایی استفاده گسترده ای پیدا کرده اند. از زمان های قدیم در سیستم پزشکی کشورهای مختلف مانند؛ آفریقا، چین، هند و کشورهای شرق میانه از کندر بـه عنـوان ضـدالتهاب، ضـدآرتریت، مسکن و ضدتکثیر در درمان بیماريهای مرتبط، بیماريهای مزمن روده، آسم، ادم مغزی و سایر بیماري ها استفاده می شـده اسـت. چنـدین مطالعـه بالینی فعالیت زیستی آنها را تأیید و مطالعاتی که به طور اختصاصی به بررسی مکانیسم عملکرد این گیاه پرداخته اند، فعالیت ضدالتهابی و ضدتوموری آنها را تأیید کردند. اسیدهاي بوسولیک را اصلی ترین جزء فعال کندر و مسئول اثرات درمانی آن دانسته انـد.

ترکیب کندر

تاکنون بیش از 200 ترکیب مختلف در رزین الئوگـوم انواع مختلف گونه های بوسولیا شناخته شده است. اجـزای اصلی شامل: روغن اساسی، رزین خالص و موکوس بـوده و نسبت این اجزا از گونه ای به گونه دیگر، بسته به نحـوه کشت، آب و هـوا، شـرایط برداشـت و مکـان جغرافیـایی متفاوت است.

A review of the therapeutic effects of frankincense
A review of the therapeutic effects of frankincense

A review of the therapeutic effects of frankincense

میزان اثر گذاری و درمان

براساس داده های جمع آوری شـده از انـواع مطالعـات آزمایشگاهی، مدل های حیوانی و آزمایشات بالینی کـه بـه بررسی اثرات ضدالتهابی عصاره رزین کندر پرداختـه انـد، اثرات مثبت امیدوارکننده ای در درمان بیماريهای التهابی ماننــد؛ بیمــاريهــاي التهــابی روده، آرتریــت روماتوئیــد، استئوآرتریت و آسم و نیز در کـاهش ادم مغـزی مشـاهده شد.

طبق مطالعات انجام شده کندر با کمترین اثر جـانبی در طب سنتی و نوین برای درمان انواع بیماری ها اسـتفاده می شود. اثرات درمانی ایـن صـمغ بـه واسـطه بوسـولیک اسیدها که ماده فعال کندر هستند می باشد؛ اثر ضدالتهابی کندر بــا ســمیت پــایین، بــرخلاف داروهــای شــیمیایی ضدالتهاب، تأثیر نامطلوبی بـر فشـارخون، ضـربان قلـب، تنفس یا دیگر پاسخ های خودکار بدن ندارد و از این نظـر، صمغ کندر در دوز توصیه شده مـورد نیـاز درمـانی، ایمـن است.

گونه های مختلف کندر تأثیر بالقوه در بهبـود حافظـه، هم در مغز سالم و هـم در شـرایط اخـتلال حافظـه دارد. همچنین عصاره آبی کندر به طـور قابـل تـوجهی اخـتلال یادگیری را در حیوانـات تحریـک شـده بهبود می دهـد؛ همچنین رزین کُنـدر بـا اثـرات آن بـر سـلول هـاي غـده هیپوفیز، ترکیبی مفید در باروری است. اسیدهای استخراج شده از رزین کُندر با القای مرگ برنامه ریزی شده سلولها و کاهش بقایای سلولی و با تـأثیر بـر بیوسـنتز مـی توانـد به عنوان عاملی در کنترل سرطان ها محسـوب شـود و تـا حــدودی در افــزایش دفــع کلســترول و پیشــگیری از بیماری های قلبی- عروقی مؤثر باشد.

منبع مقاله: دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن